Obudźmy miłość. Album z okazji rocznicy ślubu

Inne

Informacje

drzwi wałbrzych

Każdy małżeński jubileusz jest okazją do podziękowań - najpierw Panu Bogu, a potem żonie/mężowi za dar wzajemnej miłości. Jest on również sposobnością do odnowienia przysięgi miłości, wierności i uczciwości. Niech ten mądry, piękny pamiątkowy album pomoże małżonkom umocnić więź, okazać sobie czułość i serdeczną wdzięczność. Oddając w ręce Czytelników, głównie leśników i ludzi związanych z lasem, kolejną publikację z serii ?Drzewa polskich lasów, pragniemy przekazać do stosowania w praktyce leśnej te zagadnienia, które wydają się w hodowli i ochronie świerka pospolitego najistotniejsze.Świerk pospolity, drugi co do wielkości występowania gatunek w Polsce, przysparza leśnikom wielu problemów, narastających w ostatnich kilkudziesięciu latach. Szkody wyrządzane przez wiatry i śnieg, cykliczne gradacje szkodników pierwotnych i wtórnych, choroby grzybowe często niweczą wysiłki hodowlane całych pokoleń leśników. Gdy do tego dodamy masowe zjawisko zamierania lasów świerkowych w Sudetach oraz znaczne szkody powodowane zanieczyszczeniami atmosferycznymi, to stajemy przed perspektywą lokalnego zagrożenia ciągłości produkcji leśnej tego gatunku i stopniowego zmniejszania się jego liczebności w Polsce. Próbujemy więc w tej publikacji zwrócić uwagę na czynniki, które te negatywne zjawiska powodują i na przedsięwzięcia, które mogłyby przynajmniej częściowo je ograniczyć. Ważne w tym zakresie są działania systemowe i drzwi wałbrzych długofalowe, od poczynań w zakresie genetyki i selekcji poprzez zabiegi hodowlane i ochronne, aż do momentu osiągnięcia efektu finalnego w postaci dojrzałego drzewostanu. Najbardziej istotne jest to, aby lite drzewostany świerkowe można było zastąpić, wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, bardziej stabilnymi drzewostanami mieszanymi ze świerkiem jako gatunkiem panującym, współpanującym czy tylko domieszkowym.Problematyką drzewostanów świerkowych, procesami ich występowania i przebudową zajmuje się wiele ośrodków naukowych, między innymi Instytut Badawczy Leśnictwa oraz wydziały leśne Akademii Rolniczej w Poznaniu i Krakowie, SGGW w Warszawie, jak też Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. W centrum zainteresowania zarówno nauki, jak i praktyki leśnej znajdują się możliwości wykorzystania dużej zdolności do naturalnego odnawiania się tego gatunku. Uprawy powstałe w sposób naturalny z drzewostanu macierzystego, który dotrwał do wieku dojrzałego w dobrej kondycji, dają gwarancję, że jego potomstwo będzie dziedziczyło najbardziej wartościowe cechy, a uzupełnianie takich upraw gatunkami liściastymi zwiększa różnorodność biologiczną tych upraw i wzmacnia ich naturalną odporność.Pamiętać też należy, że świerk hodowany na swoich naturalnych siedliskach daje dwukrotnie wyższy przyrost bieżący niż sosna, a na etapie finalnym zapas grubizny na jednostkę powierzchni też jest często ponad dwukrotnie wyższy niż u sosny.

Cena: 5,90
Dostępność: dostępny od ręki